De vereniging

Over de VASN

De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) is een landelijk opererende, zelfstandige specialistenvereniging die meer dan 100 agri-notarissen bundelt, inclusief kandidaat-notarissen, notarisklerken en medewerkers.
Notariële specialisten die als vertrouwenspersoon de boer en tuinder en hun familie ter zijde staan en ze met hun parate, extra kennis op agrarisch gebied heel wat rechtskundige kopzorg uit handen kunnen nemen.
De bij de VASN aangesloten agri-notarissen zijn te vinden in vrijwel alle hoeken van het land. Hun toegevoegde waarde is dat ze zich -naast hun reguliere taak als notaris- hebben gespecialiseerd in agrarisch recht en alles wat daarmee verband houdt.

Als agri-notaris herkenbaar

Een agri-notaris is dan ook als zodanig herkenbaar; louter kantoren met minstens 1 bij de VASN aangesloten lid zijn namelijk gerechtigd om het VASN-predikaat en het beeldmerk van de agri-notaris te voeren. Dat is meteen een waarborg dat de notaris in kwestie met succes de specifieke opleiding tot Agrarisch Specialist (agrarisch recht) in het Notariaat heeft gevolgd.

VASN investeert in kennis

Als specialistenvereniging geeft de VASN een hoge prioriteit aan scholing. (Bij)scholing is voor de aangesloten agri-notarissen dan ook verplichte kost! Volgt een lid die niet, of onvoldoende, dan zet de betrokken notaris daarmee uiteindelijk het VASN-lidmaatschap en het VASN-predikaat van agri-notaris op het spel.
Voor het op peil houden van kennis en knowhow worden ook lezingen georganiseerd. Over actuele onderwerpen en met deskundigen uit het vakgebied als sprekers.

Lid worden?

Het lidmaatschap van de VASN staat open voor notarissen, kandidaat-notarissen, klerken en (onder nadere voorwaarden voor) notariële medewerkers die een door het VASN-bestuur erkende beroepsopleiding hebben gevolgd.

Klachten

De werkzaamheden uitgevoerd door leden van de VASN vallen direct, of indirect via de verantwoordelijke notaris, onder het notariële tuchtrecht.
De VASN heeft zelf dus geen klachtinstantie.
Wanneer u een klacht wilt indienen over het functioneren van een VASN lid, kunt u meer informatie vinden via de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (zie http://www.knb.nl/over-knb/klachten).

Share