Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Ontbreken verzekering heel riskant

Agrariërs zijn vaak ook werkgever. Het hebben van personeel vraagt om voorzorgsmaatregelen, vooral financiële, zoals de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Bij het ontbreken van de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering zijn de risico's aanzienlijk. De werkgever is bijna altijd aansprakelijk.

Twee belangrijke artikelen die vermeld staan in het Burgerlijk Wetboek zijn:
 
Artikel 6:170 BW, lid 1: voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over gedragingen waarin de fout was gelegen.
 
Artikel 7:658 BW, lid 4: hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is (...) aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
 
 
Bron: Boerderij 98, 16 juli 2013

Share