VASN Beroepsopleiding voorjaar 2020

Dé opleiding op het gebied van agrarisch recht!

Het agrarische recht wordt steeds ingewikkelder, niet alleen voor de agrariër zelf, maar ook voor diens adviseur. Aan de notariële dienstverlening in het agrarische recht worden steeds hogere eisen gesteld. Om die reden is de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) opgericht.

De VASN heeft ten doel het bevorderen van een kwalitatief goede notariële beroepsuitoefening op notariskantoren op het gebied van agrarisch recht. Het lidmaatschap staat open voor (kandidaat-)notarissen, gediplomeerde klerken en (onder voorwaarden) notariële medewerkers die de Beroepsopleiding tot Agrarisch Specialist hebben gevolgd. Degenen die lid willen worden maar nog niet de Beroepsopleiding hebben gevolgd, kunnen zich als aspirant-lid aanmelden bij de VASN.

De Beroepsopleiding beoogt een algemeen inleidende scholing voor (kandidaat-)notarissen, gediplomeerde klerken en (onder voorwaarden) notariële medewerkers, die zich wensen te verdiepen in het agrarisch recht. De Beroepsopleiding is een gezamenlijk initiatief van de KNB en de VASN. Voor het eerst zal de Beroepsopleiding ook worden opengesteld voor leden van de VLB, NVR, RB en VARA (fiscaal juristen, rentmeesters en advocaten) in het kader van de nieuwe samenwerking in een netwerk van agrarisch specialisten. Is uw kennis wat verwaterd en/of bent u lid van de VASN, KNB, VLB, RB, NVR of VARA? Dan is (een deel van) deze opleiding uitermate geschikt om uw kennis op te frissen! Voor deze specialistische groep deelnemers is het cursusniveau basis te noemen.

De VASN kent 43 PE-punten in het kader van Permanente Educatie toe bij het volgen van de hele opleiding en 6 studiepunten (dag 4: 7 studiepunten) in het kader van Permanente Educatie per dag en 3 studiepunten per dagdeel.
Niet door iedere vereniging wordt hetzelfde aantal studiepunten toegekend. U kunt bij de betreffende vereniging waarvan u lid bent, navragen hoeveel studiepunten er per module en/of de hele opleiding worden toegekend.

De brochure vindt u hier

Het inschrijfformulier vindt u hier


De te behandelen onderwerpen zijn afgestemd op de huidige stand van zaken in het agrarisch recht en de docenten kiezen een praktijkgerichte opzet. Voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvangt u een casus over het onderwerp pacht, die u thuis uitwerkt en voorafgaand aan de cursus ter beoordeling opstuurt naar het secretariaat van de VASN. Bij een onvoldoende beoordeling van de casus kunt u geen examen doen. U sluit de Beroepsopleiding af met een mondeling examen (een gesprek van 30 minuten). U ontvangt een certificaat na het behalen van de casusopdracht en het volledig volgen van alle cursusdagen en het met goed gevolg afleggen van het examen.
De Beroepsopleiding omvat de volgende onderdelen:
Algemene Inleiding Agrarisch Recht (verplicht onderdeel)
Financiële administratie en jaarrekening lezen
-  Natuurschoonwet
-  Pacht
-  Huwelijksvermogensrecht en bedrijfsoverdracht in de landbouw
-  Productierechten
-  Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)
-  Plattelandswoning
-  WILG en kavelruil
-  Fosfaatrechten
-  Agrarisch fiscaal recht

Algemene Inleiding Agrarisch Recht: Inleiding in het Agrarisch Recht is sinds 2016 een geïntegreerd en verplicht onderdeel van de VASN Beroepsopleiding. Het onderdeel vormt de basis op agrarisch gebied, waarop de overige onderdelen van de Beroepsopleiding dieper ingaan.

Financiële administratie en jaarrekening lezen: Op veler verzoek is deze module toegevoegd aan de opleiding. Het lezen en interpreteren van een balans en jaarrekening staan op het programma, evenals praktische aspecten rondom btw.

Pacht: Het pachtrecht regelt de verhouding tussen pachter en verpachter. Aan de orde komen onder meer: elementen van de pachtovereenkomst, rechten en verplichtingen pachter en verpachter, toetsing, pachtprijzen, verlenging en opzegging, indeplaatsstelling, medepacht, pacht & erfrecht en voorkeursrecht. De bijzondere pachtovereenkomsten worden eveneens behandeld. Recente ontwikkelingen worden uiteraard meegenomen.

Productierechten: In dit onderdeel wordt het marktordeningsrecht en de daaruit voortvloeiende bijzondere vermogensrechten behandeld, zoals betalingsrechten (voorheen toeslagrechten). Ook wordt aandacht besteed aan de melkveewet en de mestquota, zoals varkens- en pluimveerechten.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg): Een kort overzicht van de doelstelling en werking van de wet en behandeling van de vrijstellingsbepalingen in artikel 10.

Natuurschoonwet: Met name de fiscale aspecten van natuurschoon (landgoederen) worden behandeld.

Plattelandswoning: De Wet plattelandswoningen biedt oplossingsmogelijkheden voor de confrontatie tussen illegale burgerbewoning van agrarische bedrijfswoningen en ontwikkelingen van het bijbehorende agrarische bedrijf. De wettelijke regeling en de rechtspraak komen uitgebreid aan bod. 

WILG en kavelruil: U zult o.a. praktische informatie ontvangen over de Wet Inrichting Landelijk Gebied, de inhoud en opzet van kavelruil, de overeenkomst en het ruilschema en de vrijstelling overdrachtsbelasting.

Fosfaatrechten: Het stelsel van fosfaatrechten (Meststoffenwet) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Tijdens de cursus zal de systematiek van het stelsel geschetst worden (toekenning, bijzondere situaties, kortingssystematiek, etc.). Vervolgens wordt nader ingegaan op de overdracht van de rechten in het kader van de bedrijfsoverdracht, de inbreng in een personenvennootschap of een rechtspersoon.

Huwelijksvermogensrecht en bedrijfsoverdracht in de landbouw: Bedrijfsoverdracht in al zijn facetten, waaronder het vennootschapsrecht en registergoederenrecht. Er wordt ook aandacht besteed aan de wijziging van het huwelijksgoederenrecht per 1 januari 2018 en de gevolgen daarvan voor agrarisch ondernemers. 

Agrarisch fiscaal recht: Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de meest relevante vrijstellingen voor overdrachtsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting (ondernemerschap, landbouwvrijstelling). Ook zullen de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet en enige fiscaal- rechtelijke testamentaire aspecten besproken worden.

Docenten
Mr. Dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
Werkzaam als senior jurist voor de agrarische praktijk bij FBN Juristen, tevens universitair docent agrarisch recht bij Universiteit Nijmegen.
Mr. J. (Jeroen) Boele
Werkzaam als fiscaal jurist bij Alfa Accountants en Adviseurs te Leeuwarden.
Mr. J.A.G. (Hans) Jansen
Werkzaam bij Van der Reijt & Reijenga Netwerk Notarissen te 's Heerenberg en werkzaam als centraal jurist bij Netwerk Notarissen Centrale Organisatie te Baarn.
Mr. P.J.G. (Peter) Goumans
Werkzaam als advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V.
Mr. A. (André) Verduijn
Werkzaam als fiscalist bij Countus Accountants & Adviseurs.
G. (Ginand) Bras AA
Werkzaam als accountant bij Countus Accountants & Adviseurs.
Mr. H.A. (Rianne) van Bommel
Juridisch adviseur bij Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau.

Programma (onder voorbehoud!)
DAG 1:   dinsdag 4 februari 2020           Inleiding in het Agrarisch Recht
DAG 2:   dinsdag 11 februari 2020         Pacht
DAG 3:   dinsdag 3 maart 2020              A) ochtend: WVG, Plattelandswoning
DAG 3:   dinsdag 3 maart 2020              B) middag: Fosfaatrechten
DAG 4:   dinsdag 10 maart 2020            Bedrijfsoverdracht, Huwelijkse Voorwaarden en Productierechten
DAG 5:   dinsdag 24 maart 2020            A) ochtend: financiële administratie en jaarrekening lezen
DAG 5:   dinsdag 24 maart 2020            B) middag: IB, btw, Vpb
DAG 6:   dinsdag 7 april 2020                A) ochtend: Kavelruil
DAG 6:   dinsdag 7 april 2020                B) middag: Natuurschoonwet
DAG 7:   dinsdag 21 april 2020              WBR en bedrijfsopvolgingsfacaliteiten

De datum voor het mondelinge examen van de Beroepsopleiding volgt nog (+/- 4 weken na de Beroepsopleiding)!

Wanneer u zich al wilt aanmelden voor de Beroepsopleiding is dit mogelijk. Dan kunt u een e-mail sturen naar info@vasn.nl.

Share