Lidmaatschap

Voorwaarden voor het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VASN staat open voor notarissen, kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers die in het bezit zijn van een geldig beroepscertificaat van de VASN. Dit certificaat kan worden verkregen door het volgen van de inleiding beroepsopleiding, beroepsopleiding en het met goed gevolg afleggen van het afsluitende examen van de beroepsopleiding. Hiernaast treft u de brochure van de beroepsopleiding.

Cursussen

De VASN organiseert naast de genoemde cursus/opleiding ieder jaar ook nog 3 inhoudelijke cursussen.

Contributie

De contributie bedraagt voor het jaar 2019 750,- exclusief btw. Na aanmelding ontvangt u een contributiefactuur.

Voor kantoren met meerdere leden en kantoren in maatschapsverband met meer vestigingen geldt een kortingsregeling. De kortingsregeling kunt u bij het secretariaat opvragen.

Verplichte nascholing

Per jaar worden door de VASN drie inhoudelijke bijeenkomsten tegen een zeer gunstig tarief georganiseerd. Ieder VASN-lid dient per jaar 10 VASN-studiepunten te behalen, waarvan ten minste 2 punten zijn behaald door deelname aan een studiebijeenkomst. Dit om de kwaliteit en betrokkenheid van de leden te kunnen waarborgen. Mocht een lid in een jaar niet voldoen aan het gestelde vereiste dan wordt dit lid daarvan in kennis gesteld door het bestuur van de VASN en krijgt het lid de kans om de punten in het jaar daaropvolgend in te halen. Mocht in het tweede jaar dit lid weer niet de 10 punten uit het huidige jaar en de resterende punten uit het vorige jaar hebben behaald, dan zal he bestuur over gaan tot een voorstel tot royement. Het secretariaat voert een administratie van aanwezigheid bij diverse cursussen. Ook cursussen door andere organisaties aangeboden, kunnen voor de verplichte nascholing in aanmerking komen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een lid vooraf een aanvraag in te dienen bij het secretariaat, onder opgave van het programma van de betreffende cursus. De regeling van verplichte nascholing is vastgesteld in de algemene ledevergadering van 12 april 2016.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een boekjaar, met in acht neming van een opzegtermijn van ten minste vier weken (art. 6 lid 2 Statuten). Een opzegging gedurende het kalenderjaar zal ingaan per 31 december - einde jaar. De contributie geldt voor één kalenderjaar, om die reden is er geen restitutie van contributie mogelijk.

Share