Nieuws

Onderstaand treft u een verzameling van nieuwsberichten uit diverse media, waarvan de VASN denkt dat ze interessant kunnen zijn voor de leden en/of voor de agrariër.

Er wordt verwezen naar de betreffende artikelen. De VASN neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze artikelen.

02.01.2018 - De transitie van fosfaatreductie naar fosfaatrechten staat voor de deur

Over enkele dagen eindigt de werking van de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Met de uitvoering en de resultaten van de Regeling is de weg vrij gemaakt voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Alles is er op gericht om per 1 januari 2018 - via wijziging van de Meststoffenwet - voor melkvee- en melkveeopfokbedrijven fosfaatrechten in te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk?
Lees meer

18.12.2017 - Mooi instrument, maar niet meer van deze tijd

De landinrichtingscommissie Rijssen sloot vorige week haar werkzaamheden voor de deelgebieden Rectum, Notter-Zuna en Rijssen-West officieel af. Een historische gebeurtenis. Want het was het laatste landinrichtingsproject in Nederland onder de Landinrichtingswet.
Lees meer

15.12.2017 - Overname betekent veel praten

Bij agrarische bedrijfsovernames gaat het om familiekapitaaloverdracht tegen een veel lagere waarde dan de marktwaarde. Dat vraagt aandacht.
Lees meer

14.12.2017 - Kavelruil meer extern financieren

GELDERLAND - Stevig, de Gelderse stichting voor kavelruil, is op zoek naar een nieuw verdienmodel. Tegenvallers uit het verleden en veranderde omstandigheden maken het volgens het bestuur noodzakelijk dat aanvullende inkomstenbronnen moeten worden gevonden.
Lees meer

14.12.2017 - Grondwaarde van zonnepark bepaalt rendement

Er zijn diverse manieren om een zonnepark te exploiteren. De keus om een zonnepark aan te leggen op landbouwgrond kan grote fiscale consequenties hebben. Het is essentieel om die gevolgen vooraf in beeld te brengen en zo nodig afspraken te maken met betrokkenen, zoals familie en de Belastingdienst.
Lees meer

14.12.2017 - Countus: geen afschrijving op fosfaatrechten

Fosfaatrechten worden voorlopig niet fiscaal afschrijfbaar, meldt Countus. Verder kan er ook in 2017 nog niet worden afgeschreven op de investering in varkens- en pluimveerechten.
Lees meer

13.12.2017 - Pachtbeleid overheid put grond uit

De overheid rijdt met grondveilingen het eigen duurzaamheidsbeleid in wielen. Het prijsopdrijvend effect dwingt boeren tot intensief landgebruik wat leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid. Zorgen over dit beleid bereikten deze week de Tweede Kamer.
Lees meer

04.12.2017 - 75 miljoen voor startende jonge boeren

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor startende jonge boeren. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag officieel bekend gemaakt.
Lees meer

28.11.2017 - Nieuw agrarisch netwerk geboren

Op 23 november jl. heeft de Netwerkbijeenkomst voor agrarisch specialisten: ‘’Erfpacht: top of strop?’’ plaatsgevonden in Hotel Papendal in Arnhem. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de NVR op initiatief van de NVR, VARA en VASN.
Lees meer

17.11.2017 - Fosfaatbeleid raakt iedereen

Het fosfaatreductieplan is bijna voltooid, de fosfaatrechten staan voor de deur. Wat is de impact, wat zijn de verwachtingen? Elf boeren in beeld.
Lees meer

16.11.2017 - Knelgevallen na hoger beroep is in zak en as

Bám! De dreun kwam hard aan voor de fosfaatreductie-knelgevallen Gerben en Ronald Oordt in Biddinghuizen (FL). Op 31 oktober kreeg de Staat in hoger beroep alsnog gelijk: geen vrijstelling van het fosfaatreductieplan. ''Als er niet snel wat gebeurt, is het over en uit met het bedrijf'', vreest Gerben.
Lees meer

13.11.2017 - Strijd fosfaatreductieplan niet voorbij

Met de uitspraak van het Haagse Gerechtshof zijn vrijstellingen van het fosfaatreductieplan van de baan. De juridische strijd is nog voorbij.
Lees meer

10.11.2017 - Hof onverwacht hard voor groeier

Melkveehouders die in mei nog werden vrijgesteld van de fosfaatreductieregeling moeten daar nu toch aan voldoen. Het gerechtshof in Den Haag zette deze week in hoger beroep onverwacht een streep door de uitspraak van de kortgedingrechter.
Lees meer

08.11.2017 - Hek rond fosfaatreductie niet meer wagenwijd open

Melkveehouders konden nagaan dat de overheid zou ingrijpen wanneer de sector na het einde van het melkquotum milieuplafonds zou overschrijden.
Lees meer

07.11.2017 - Uitspraak treft circa vierduizend melkveehouders

De uitspraak van het Haagse gerechtshof inzake de fosfaatreductieregeling kan indirect zo'n vierduizend melkveehouders treffen. Het fundament onder de lichte toets dreigt door het vonnis te vervallen.
Lees meer

06.11.2017 - Rutte III, belastingen en het boerenbedrijf

Het kersverse kabinet Rutte III heeft tal van fiscale maatregelen aangekondigd. Wat zijn de gevolgen voor boeren en tuinders?
Lees meer

03.11.2017 - Overdrager moet loslaten

Juist doordat ouders het bedrijf niet loslaten, bloeit het niet en kan de overname stranden. Meehelpen is prima, bemoeien niet.
Lees meer

03.11.2017 - Invoering fosfaatrechten nadert snel

Vanaf 1 januari 2018 moeten bedrijven die melkkoeien of jongvee voor melkvee houden fosfaatrechten hebben.
Lees meer

03.11.2017 - Uitspraak vergroot kans op behoud derogatie

De uitspraak van het Haagse gerechtshof over het fosfaatreductieplan vergroot de kans op het behoud van de derogatie voor de melkveehouderij.
Lees meer

01.11.2017 - Rechtlijnige kenner van stad en platteland

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. Bronnen rond het Binnenhof wijzen de Rotterdamse met Brabantse wortels aan als de meest kansrijke kandidate.
Lees meer

01.11.2017 - Boeren verliezen hoger beroep fosfaatreductie

De Staat heeft in hoger beroep gelijk gekregen in het geschil met melkveehouders over de fosfaatreductieregeling. Het gerechtshof in Den Haag heeft de boeren op alle punten in het ongelijk gesteld.
Lees meer

01.11.2017 - Eerder vonnis Regeling Fosfaatreductieplan 2017 vernietigd

De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de Staat was ingesteld tegen 6 vonnissen van de Haagse rechtbank van 4 mei 2017.
Lees meer

31.10.2017 - Mestbeleid vanaf 2018 onthuld

Aanpassing van fosfaatnormen, verplichte rijenbemesting in mais op zand en löss en vanggewassen na de teelt van aardappelen zijn onderdelen in plannen voor mestbeleid.
Lees meer

27.10.2017 - Uitspraak Hof Den Bosch kost veehouders veel geld

Volgens het Gerechtshof in Den Bosch hebben veehouders die niet onder de landbouwregeling vallen, geen recht op een gedeeltelijke teruggave van btw op aanfokkosten.
Lees meer

24.10.2017 - Landbouwminister krijgt half miljard mee

Geld voor de varkenshouderij en een ambitieus klimaatbeleid zijn opvallende punten in het regeerakkoord. En de landbouwminister komt er.
Lees meer

23.10.2017 - FrieslandCampina roept leden-melkveehouders op tot bewustwording eigen fosfaatrechten

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking en consequenties van het stelsel van fosfaatrechten. FrieslandCampina doet een beroep op alle leden om niet méér fosfaat te produceren dan de fosfaatrechten die elk melkveebedrijf heeft en de melkaanvoer zoveel mogelijk door het jaar te spreiden. Hiermee wordt ook een mogelijke onbalans tussen melkaanbod en verwerkingscapaciteit voorkomen en daarmee een mogelijke standstill van de melkaanvoer.
Lees meer

20.10.2017 - RFC waarschuwt voor overproductie melk

FrieslandCampina (RFC) waarschuwt de leden-melkveehouders ervoor om de melkproductie niet te ver op te drijven in 2018. De zuivelaar vreest dat de melkproductie groter zal worden, dan de beschikbare verwerkingscapaciteit en stuurt vandaag, maandag 16 oktober, een brief uit aan leden-melkveehouders.
Lees meer

12.10.2017 - Vertrouwen is terug

Na slechte jaren staan veehouders er beter voor. Toch kunnen ze niet altijd vooruit. Fosfaatrechten en Brabants beleid staan investeringen in de weg.
Lees meer

12.10.2017 - SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving

De SGP kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe regeerakkoord. Volgens de partij is de toonzetting voor landbouwbedrijven positief maar is het onduidelijk wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid.
Lees meer

11.10.2017 - Rutte-III: sector moet zelf zorgen voor koeien in de wei

Onder kabinet Rutte-III komt er geen verplichte weidegang. De sector is er zelf verantwoordelijk voor dat het doel, 80 procent weidegang in 2020, wordt gehaald.
Lees meer

11.10.2017 - Boer moet forse bijdrage leveren aan klimaatdoel Rutte III

Boeren en tuinders krijgen de komende jaren een forse opgave voor beter landgebruik en minder methaanuitstoot. Zo moeten ze volgens het regeerakkoord van Rutte 3 hun bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.
Lees meer

11.09.2017 - Fosfaatreductie geslaagd

Boeren die al dan niet gesterkt door juridische procedures meer willen melken zullen ook rekening moeten houden met fosfaatrechten in 2018.
Lees meer

04.09.2017 - Reductie buiten werking

In twee uitspraken heeft de rechter de fosfaatreductieregeling voor nog eens ongeveer vierhonderd melkveehouders buiten werking gesteld, als zij aan de lichte toets voldoen. Ook andere boeren kunnen hiermee kijken of zij van de regeling kunnen worden uitgezonderd. In ieder geval tot het hoger beroep in september.
Lees meer

31.08.2017 - Opnieuw vrijstellingen fosfaatreductieplan

Opnieuw zijn boeren door de rechtbank vrijgesteld. De uitspraak geldt in principe voor alle boeren die voor 2 juli 2015 investeerden in groei.
Lees meer

10.08.2017 - Fosfaatreductieplan opnieuw deels buiten werking

Het fosfaatreductieplan is voorlopig ook voor 3 nieuwe groepen melkveehouders buiten werking gesteld. Dat laat de rechtbank in Den Haag woensdag 9 augustus weten. De rechter draagt de Staat op om een toets te ontwikkelen voor melkveehouders die ook menen dat het fosfaatreductieplan voor hen niet van toepassing is.
Lees meer

10.08.2017 - Rechter geeft melkveehouders gelijk bij fosfaatreductie

Drie groepen melkveehouders krijgen mogelijk ook vrijstelling van het fosfaatreductieplan 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag.
Lees meer

10.08.2017 - Omgevingswet achter op schema

De nieuwe Omgevingswet kan niet per 1 juli 2019 worden ingevoerd. LTO waarschuwt dat de vergunningverlening aan boeren en tuinders geen nadeel mag ondervinden van het uitstel.
Lees meer

09.08.2017 - Herziening pachtstelsel: hoe nu verder?

De door staatssecretaris Van Dam benoemde bemiddelaar in het pachtdossier, Sicko Heldoorn, heeft zijn advies uitgebracht. Hij ziet geen mogelijkheid het draagvlak bij partijen op basis van het 'eindakkoord' van Spelderholt te vergroten.
Lees meer

03.08.2017 - De boer moet weer respect krijgen

Jan Jacob van Dijk wil de economie van het platteland versterken. Boeren mogen weer uitbreiden, maar wel onder voorwaarden.
Lees meer

03.08.2017 - Brabantse boeren verleggen strijd

Slag om het provinciehuis in Den Bosch is verloren. Het provinciale plan om de veehouderij aan te pakken is aangenomen. Nu komen de rechtszaken.
Lees meer

02.08.2017 - Generieke korting op fosfaatrechten valt hoger uit

De generieke korting op de fosfaatrechten volgend jaar valt hoger uit dan voorspeld. Oorzaak: de uitzonderingen en knelgevallen.
Lees meer

02.08.2017 - Goede melkprijs verzacht pijn fosfaatrechten

Nu de definitieve contouren van het fosfaatrechtenstelsel duidelijk zijn, kunnen melkveehouders hun uitgangspositie voor 2018 gaan bepalen. De summiere uitbreiding van de knelgevallenregeling zal vooral bij de uitbreiders voor tegenvallers zorgen.
Lees meer

02.08.2017 - Revisie bedrijfsopvolgingsregeling

De VLB en LTO Nederland hebben overleg gehad met de Belastingdienst over de bedrijfsopvolgingsregeling.
Lees meer

02.08.2017 - Kostenbesparing door kavelruil

Verkavelen heeft veel voordelen. Veldkavels die dichter bij huis komen te liggen, dat scheelt in de brandstofkosten
Lees meer

02.08.2017 - Aantasting onteigeningsrecht

Aantasting onteigeningsrecht is een slecht idee.
Lees meer

01.08.2017 - Geen zicht op akkoord pachtstelsel

Bemiddelaar Heldoorn ziet geen heil in verdere gesprekken en vindt dat de politiek aan zet is. Verpachters willen verder praten.
Lees meer

01.08.2017 - Weer om tafel over pachtvragen

'Heel jammer dat een akkoord er niet in zit. Maar we gaan ons wel inzetten om de politiek bouwstenen aan te bieden voor een goede afweging.' Dat zegt Arnold Michielsen, LTO-portefeuillehouder Pacht, over de impasse rond de herziening van het pachtstelsel.
Lees meer

28.07.2017 - Hoe nu verder met de Brabantse veehouderij?

Veehouders likken hun wonden en maken zich zorgen over de toekomst. ZLTO en de POV ondernemen mogelijk juridische stappen. 'Dit beleid is niet goed voor Brabant en niet voor de rest van Nederland', stelt Eric Douma van LTO Varkenshouderij.
Lees meer

27.07.2017 - Nog minder melkvee door korting

Voor het grootste deel van de melkveehouders betekent de korting van 8,3 procent op de fosfaatrechten dat zij extra vee moeten wegdoen. Grondgebonden bedrijven, 38 procent van het totaal, zijn vrijgesteld.
Lees meer

14.07.2017 - Twee kansen voor knelgevallen

Staatssecretaris Van Dam biedt binnen de knelgevallenregeling twee opties: voor nieuw gestarte bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie.
Lees meer

14.07.2017 - Korting fosfaatrechten 8,3%

Het kortingspercentage voor fosfaatrechten wordt 8,3%. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam woensdag bekendgemaakt.
Lees meer

13.07.2017 - Korting fosfaatrechten pijnlijk, maar noodzakelijk

'De korting van 8,3 procent op de fosfaatrechten zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn', stelt voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij.
Lees meer

10.07.2017 - Advies over herziening pachtstelsel

Advies van dhr. Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde landbouw van de provincie Friesland, die als bemiddelaar aan de slag is gegaan met de beoogde herziening van het pachtstelsel.
Lees meer

05.07.2017 - Rekenen aan fosfaatreductie

Nu de rekenregels bekend zijn, kan de sector aan de slag met het fosfaatreductieplan. Een paar duizend euro is op papier zo verdiend.
Lees meer

05.07.2017 - Wie stopt het hit-and-run boeren?

De krachten van de vrije markt beuken tegen het bolwerk van de beschermde pacht. Zonder (aangepaste) wetgeving een verloren strijd. Maar hoe dan?
Lees meer

05.07.2017 - Grondgebondenheid moet de kern zijn

Jozias van Aartsen voerder twintig jaar geleden de Wet herstructurering varkenshouderij in. Hij ziet een parallel met de ingreep in de melkveehouderij.
Lees meer

04.07.2017 - Artikel van de VASN in het Notariaat Magazine

Er waait een nieuwe wind door de VASN. Zo is de beroepsopleiding voor nieuwe leden zwaarder geworden, worden bijeenkomsten met strategische partners georganiseerd en gastcolleges en cursussen gegeven om meer mensen met het specialisme van de agri-notaris kennis te laten maken. 'We geven flink gas', verzekert VASN-voorzitter Joost Verploegen.
Lees meer

04.07.2017 - Data hoger beroep en gedingen fosfaatreductie bekend

De data voor het hoger beroep en gedingen fosfaatreductie zijn bekend.
Lees meer

04.07.2017 - Fosfaatrecht moet geactiveerd op bedrijfsbalans

Meer duidelijkheid over hoe fosfaatrechten op de balans moeten worden opgenomen.
Lees meer

03.07.2017 - Fosfaatrechten nemen laatste horde

De Eerste Kamer gaat akkoord met twee belangrijke wetten voor de melkveehouderij: invoering van fosfaatrechten en grondgebonden groei.
Lees meer

03.07.2017 - Morrend aan het krimpen

Sinds 1 juni is het jongveegetal voor veel melkveebedrijven niet meer van toepassing. Het jongveegetal blijft echter wel gelden als jongvee ouder dan 35 dagen wordt afgevoerd naar een ander bedrijf in Nederland.
Lees meer

29.05.2017 - Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten en grondgebonden groei melkveehouderij

Terwijl alle aandacht op dit moment uitgaat naar de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en de Tweede Kamer daarover met staatssecretaris Van Dam in debat ging, oordeelde de Eerste Kamer min of meer in de luwte over het stelsel van fosfaatrechten en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Beide wettelijke regelingen kregen de instemming van de Eerste Kamer. Aan invoering staat dus niets meer in de weg. Althans voor wat betreft de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten is wel relevant of Nederland in 2018 opnieuw in aanmerking komt voor derogatie van de Nitraatrichtlijn. Dat is nog geen gelopen race. Dat hangt onder andere af van de resultaten die de Regeling fosfaatreductieplan 2017 oplevert.
Lees meer

29.05.2017 - Kavelruil maakt comeback

De vrijwillige kavelruil maakt na een sterke terugval in 2000-2003 een comeback. In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7100 hectare landbouwgrond per jaar via dit instrument overgedragen.
Lees meer

24.05.2017 - Eerste Kamer keurt invoering fosfaatrechten goed

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij per 1 januari 2018 is formeel rond. De Eerste Kamer nam dinsdag het wetsvoorstel met een kleine meerderheid aan.
Lees meer

22.05.2017 - Minder korting nodig in fosfaatreductieplan

De fosfaatreductie loopt harder dan verwacht. De derde tranche zal minder dan de maximale 20 procent reductie bedragen en een vierde tranche (met een reductie tot 40 procent) is niet nodig. Dat verwacht staatssecretaris Van Dam.
Lees meer

15.05.2017 - Kamerbrief MinFin: Fosfaatreductieplan melkveehouders 2017


Lees meer

15.05.2017 - Staat in beroep tegen uitspraak fosfaatreductie

De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarmee onlangs circa 50 melkveebedrijven zijn uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling.
Lees meer

10.05.2017 - Staat in hoger beroep tegen fosfaatuitspraak

De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter die onlangs zeventig boeren in het gelijk stelde in hun fosfaatprotest.
Lees meer

08.05.2017 - Bleker: ‘Derogatie 2017 opgeven zou een schande zijn’

De sector Vee & Logistiek is ook niet gebaat bij de situatie in de melkveehouderij rondom de fosfaatreductie. Daarom geeft voormalig staatssecretaris Henk Bleker zijn visie op de ontstane impasse, in zijn hoedanigheid als voorzitter van Vee & Logistiek.
Lees meer

08.05.2017 - Rechter kapittelt Staatssecretaris

Op verzoek van biologische, grondgebonden en gangbare melkveehouderijen en een vleesveehouderijbedrijf is de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag gevraagd om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in kort geding op zijn houdbaarheid te toetsen. Op 4 mei 2017 heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De landelijke, regionale en natuurlijk de vakpers heeft uitgebreid verslag gedaan van de uitkomst van het kort geding. U weet daarom al lang hoe het kort geding afliep. De staatssecretaris en de zuivelsector beraden zich. De overwegingen van de rechtbank overstijgen het belang van de bij het kort geding betrokken partijen. Daarom is het zinvol het oordeel van de Voorzieningenrechter onder de loep te nemen.
Lees meer

05.05.2017 - Rechtbank stelt fosfaatreductieplan deels buiten werking

De rechtbank Den Haag stelt het fosfaatreductieplan deels buiten werking. In ieder geval voor de melkveehouders die hebben meegedaan in een kortgedingprocedure van half april.
Lees meer

05.05.2017 - Rechter haalt streep door deel fosfaatrechten

Grondgebonden en biologische boeren hebben het kort geding tegen het fosfaatreductieplan gewonnen. Ook boeren die voor de peildatum investeringen deden worden vrijgesteld van de regeling. De rechter in Den Haag stelde alle 52 melkveehouders in de zes aangespannen zaken in het gelijk.
Lees meer

03.05.2017 - NMV: Van Dam politiek ter verantwoording roepen

De politieke partijen moeten demissionair staatssecretaris Van Dam ter verantwoording roepen, eist de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Zij reageert hiermee op de vrijdag aangekondigde wijziging in het fosfaatreductieplan.
Lees meer

02.05.2017 - Romijn: Fosfaatregeling complexer maar nog steeds functioneel

Met de laatste wijziging rond de fosfaatregelgeving wordt de regeling complexer voor melkveehouders maar is het nog steeds functioneel om het fosfaatreductiedoel te bereiken. Dit zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.
Lees meer

02.05.2017 - Regeling fosfaatreductieplan 2017 opnieuw gewijzigd

Kort voor aanvang van het kort geding met betrekking tot de Regeling fosfaatreductieplan 2017 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan de Regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan de Tweede Kamer is kort daarna ook toegezegd om zeldzame huisdierrassen te ontzien. De beide aangekondigde wijzigingen zijn inmiddels vertaald in een wijziging van de Regeling. Om te voorkomen dat de afvoer van runderen naar niet langer onder de Regeling vallende bedrijven (bijvoorbeeld afvoer van jongvee naar jongveeopfokbedrijven) als reductie geldt, wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: het jongveegetal. De Regeling wordt er niet overzichtelijker op. Wat zijn de kernaanpassingen in de Regeling?
Lees meer

25.04.2017 - Rechter buigt zich over fosfaatzaken

In Den Haag zijn drie kortgedingprocedures gevoerd tegen de fosfaatreductiemaatregelen. Op 4 mei volgen de uitspraken in deze zaken.
Lees meer

18.04.2017 - Fosfaatreductie melkvee: een turbulente week

Een selectie van door de Regeling fosfaatreductieplan 2017 getroffen bedrijven en de staatssecretaris van economische zaken ontmoetten elkaar op 12 april 2017 voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Inzet van de veehouders was om de Regeling vanwege onmiskenbare onverbindendheid buiten werking te doen stellen. Dit kort geding was echter zeker niet de enige ontwikkeling in het lastige en complexe dossier over groeiregulering van de melkveehouderij. Opnieuw liet de staatssecretaris de Tweede Kamer (in twee afzonderlijke brieven) weten de Regeling te gaan aanpassen. Enkele dagen eerder deed de staatssecretaris verslag van de bespreking van dit onderwerp in de vergadering van het Nitraatcomité op 29 maart 2017. En tot en met 1 april kon een verzoek worden gedaan om verhoging van het referentieaantal vanwege bijzondere omstandigheden. Hoe gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarmee om?
Lees meer

13.04.2017 - Roelof Joosten: kans op verplichte weidegang reëel

FrieslandCampina acht de kans op verplichte weidegang op termijn reëel. Dat zegt topman Roelof Joosten in het Financieele Dagblad.
Lees meer

12.04.2017 - 4 mei uitspraak in kort geding fosfaatreductieplan

De Haagse rechtbank verwacht op 4 mei uitspraak te doen in de procedures die zijn gevoerd over het fosfaatreductieplan voor de rundveehouderij.
Lees meer

04.04.2017 - Eerste Kamer akkoord wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer gisterenmiddag met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners te beperken (33987).
Lees meer

30.03.2017 - Fosfaat juristenvoer in pachtwereld

Het juridisch getouwtrek tussen pachters en verpachters over eigendom van fosfaatrechten is losgebarsten. De reden? Er is veel geld mee gemoeid. Willem Bruil, specialist agrarisch recht en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, schat in dat de pachter een sterker verhaal heeft. ''Rechtspraak is onvermijdelijk.''
Lees meer

27.03.2017 - Stoppersregeling melkveehouders rammelt

Met een ”stoppot” voor melkveehouders stuurt de overheid duizenden koeien naar de slacht. Een in elkaar geknutselde maatregel die niet zonder risico’s is, betoogt Annie Schreijer-Pierik.
Lees meer

28.02.2017 - Fosfaatreductie lastige puzzel

Het verkleinen van de rundveestapel kan beginnen. Alle regelingen zijn bekend. Het blijft wel een hele puzzel.
Lees meer

28.02.2017 - Bedrijfsontwikkeling dankzij grondruil

Grondruil kan planologische problemen oplossen die zich voordoen bij bedrijfsgroei. Dat geeft een agrarisch bedrijf de kans zich verder te ontwikkelen.
Lees meer

27.02.2017 - De veehouderij onder vuur

Deze week sprak de provincie Brabant de zorg uit, dat er zoveel boeren stopten in hun provincie, 500 Veehouders gaven aan te willen stoppen met hun bedrijf, de inschrijving op de subsidie voor melkveehouders om hun vee af te stoten werd ruim overschreven en het aantal zelfdodingen in de agrarische sector nam de laatste weken een vlucht. Hoe zou het toch komen dat zo ontzettend veel boeren het niet meer zien zitten?
Lees meer

27.02.2017 - Romijn: weidegang-ommezwaai Kamer teleurstellend

De Tweede Kamer heeft gisteren alsnog ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om weidegang wettelijk te verplichten. Op 14 februari werd de motie van Esther Ouwehand nog verworpen door de Kamer. LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn noemt het teleurstellend dat de Kamer binnen 9 dagen zo'n ommezwaai maakt.
Lees meer

17.02.2017 - Pachtgevecht om fosfaatrecht

Grondbezitters dreigen met een golf aan rechtszaken als melkveehouders die stoppen niet een deel van hun fosfaatrechten afstaan aan hun verpachters.
Lees meer

13.02.2017 - Stoppersregeling: € 276 per kalf en € 636 per pink

Deelnemers aan de stoppersregeling krijgen niet alleen een premie voor melkkoeien, maar ook voor jongvee. De premiebedragen zijn € 1.200 per koe, € 276 per kalf en € 636 per pink. Per koe kunnen 0,44 kalveren en 0,36 pinken worden aangemeld voor de regeling.
Lees meer

10.02.2017 - Geen discussie meer over perceelsgrens

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG) moet in één overzichtelijke kaart duidelijk maken hoe perceelsgrenzen in Nederland lopen. Vanaf 2018 moet deze registratie gaan gelden. Dat raakt agrariërs direct. Daarom is LTO Nederland er nauw bij betrokken.
Lees meer

10.02.2017 - Verpachters willen afspraken rond fosfaatrechten

Goede afspraken zijn nodig rond het eigendomsrecht van fosfaatrechten, vindt Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Als een pachter deelneemt aan de stoppersregeling, blijft er een melkveebedrijf over zonder fosfaatrechten. Dat bemoeilijkt een nieuwe pacht.
Lees meer

09.02.2017 - Aan de slag met fosfaatplan

Het fosfaatreductieplan kan doorgaan. De melkveestapel moet snel krimpen. De derogatie over 2017 is binnen, maar moet nog verdiend worden.
Lees meer

09.02.2017 - Fosfaatreductie bedreigt Nb-vergunning

De fosfaatreductieplannen voor melkveehouders hebben onverwachte bij-effecten voor reeds toegekende natuurwetvergunningen.
Lees meer

08.02.2017 - Lusten landgoed groter dan lasten

Landgoederenzone Dalfsen biedt kansen voor verschillende vormen van bedrijvigheid.
Lees meer

08.02.2017 - Meer melkveehouders in problemen

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden. De scherpere financieringseisen van banken helpen ook niet mee. 'Sommigen worden in 2017 al zo geslacht dat ze 2018 niet meer halen.'
Lees meer

06.02.2017 - Brussel akkoord met fosfaatreductieplan

De Europese Commissie gaat akkoord met het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector.
Lees meer

06.02.2017 - Derogatie 2017 behouden

Nederland behoudt de derogatie voor 2017. Daarover bereikte staatssecretaris Van Dam vrijdagavond overeenstemming met de Europese Commissie.
Lees meer

03.02.2017 - Meer melkveehouders in problemen

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden.
Lees meer

03.02.2017 - Melkveehouder dreigt natuurwetvergunning te verliezen door fosfaatreductie

Melkveehouders dreigen hun aangevraagde natuurbeschermingswetvergunningen voor bedrijfsuitbreiding te verliezen door de fosfaatreductieplannen in 2017.
Lees meer

03.02.2017 - Snel krimpen of toch die solidariteitsheffing betalen?

Elk moment kan het fosfaatreductieplan er liggen. De hoofdmoot is wel bekend, het wachten is op details.
Lees meer

02.02.2017 - Fosfaatreductie enkel via GVE-regeling

Het fosfaatreductieplan nadert zijn voltooiing. Veel is al duidelijk, maar er zijn ook nog steeds wijzigingen. De melkgeldregeling verdwijnt nu.
Lees meer

01.02.2017 - Pachtbedrijven onder druk

Grond is schaars en nieuwe langjarige pacht wordt weinig uitgegeven. Dat bedreigt de toekomst van pachtbedrijven en het drijft de pachtprijzen op.
Lees meer

31.01.2017 - Pachtbedrijf sterft uit

Reguliere pacht is qua areaal te belangrijk om teloor te laten gaan. Het is zaak de pachtsystematiek te herijken.
Lees meer

31.01.2017 - Samen met gemeente en Stivas zorgen we voor perspectief

Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland is nauw betrokken bij de herinrichting van het Wieringerrandmeer. Twee jaar geleden toonde hij zich verheugd over de eerste twee kavelruilen, die een domino-effect teweeg moesten brengen.
Lees meer

30.01.2017 - Prangende vragen over fosfaatreductieplan

Snel krimpen of toch solidariteitsheffing betalen? Vragen en antwoorden over fosfaatreductieplan.
Lees meer

27.01.2017 - Stichting Netwerk Boerenkans Achterhoek | interview Ans Post

Boeren die met hun bedrijf om welke reden dan ook in nood verkeren, komen daar lang niet altijd mee naar buiten. ''De drempel om te praten over problemen is voor veel agrarische ondernemers te hoog'', stelt Ans Post, voorzitter van de stichting Netwerk Boerenkans Achterhoek. ''Om die reden willen wij erfbetreders mobiliseren om signalen op te pakken en deze binnen ons netwerk terug te koppelen. Zodat boeren sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben.''
Lees meer

27.01.2017 - Netwerk Grondig bezorgd over derogatie

Netwerk Grondig maakt zich ernstig zorgen over het behoud van derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij.
Lees meer

23.01.2017 - Mooie woorden, nog geen euro's

De positie van de boer in de keten kan worden versterkt, aldus het rapport-Veerman. De Europese Commissie studeert op wetgeving. De prijsvorming moet inzichtelijker worden.
Lees meer

17.01.2017 - Het fosfaatreductieplan gaat werken

Het melkveefosfaatdossier zorgt voor verdeeldheid. Toch wist LTO-voorman Kees Romijn resultaat te boeken. ''Het leek soms bijna onmogelijk.''
Lees meer

16.01.2017 - Fosfaatdossier dwarsboomt doelen weidegang

Het aantal bedrijven dat weidegang toepast is afgelopen seizoen licht gestegen, maar een daling lijkt gezien het fosfaatdossier niet te voorkomen.
Lees meer

16.01.2017 - Fosfaatreductiejaar 2017

Ondanks een goede melkprijs zal 2017 veel veehouders hoofdbrekens opleveren.
Lees meer

16.01.2017 - Handel in fosfaatrechten komt weer los

Het fosfaatrechtenstelsel werd vorige maand bij wet bekrachtigd. Het zorgt voor een voorzichtige opleving van de handel in fosfaatrechten.
Lees meer

09.01.2017 - Derogatie vrijwel zeker veilig

Het is vrijwel zeker dat de derogatie voor 2017 behouden blijft. Dit maakt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij op uit signalen die hij krijgt vanuit Brussel.
Lees meer

03.01.2017 - Brief Staatssecretaris aan Tweede Kamer: maatregelenpakket fosfaatreductie

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, schreef op 30 december 2016 een brief aan de Tweede Kamer met het onderwerp 'maatregelenpakket fosfaatreductie'.
Lees meer

02.01.2017 - Borging plan ZuivelNL met ministeriële regeling landbouwwet

Staatssecretaris Martijn van Dam werkt aan een borging van het fosfaatreductieplan van ZuivelNL in de vorm van een ministeriële regeling. Dat laat hij aan de kamer weten in de vorm van een brief.
Lees meer

28.12.2016 - Fosfaatstelsel eerlijker en evenwichtiger

De Tweede Kamer wil boeren die nog plaatsingsruimte hebben volledig compenseren voor de generieke korting. Ook komt ze tegemoet aan bedrijven die in de problemen komen als ze niet als knelgeval erkend worden. De korting zal echter niet boven de 8 procent uitkomen, verwacht LTO Nederland.
Lees meer

27.12.2016 - Pacht: bedrijfsmatige landbouw

Sinds 2007 is in de wettelijke regeling over pacht (titel 7.5 Burgerlijk Wetboek) opgenomen dat er alleen sprake is van pacht als het gepachte wordt gebruikt voor een bedrijfsmatige exploitatie van een landbouwbedrijf.
Lees meer

27.12.2016 - VASN op de beurs in het najaar 2016

In het najaar van 2016 heeft de VASN op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg, Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem en de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden gestaan.
Lees meer

20.12.2016 - Fosfaatrechten stap dichterbij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten is aangenomen door de Tweede Kamer. Nu is er wat meer duidelijkheid voor de melkveehouderij. De feiten op een rij.
Lees meer

19.12.2016 - Fosfaatreductieplan zuivel biedt ruimte aan groeiers

Het fosfaatreductieplan van de zuivelsector gaat via twee sporen werken: een melkgeldregeling en een GVE-reductieregeling. Het stelsel biedt ruimte voor nieuwe bedrijven of groeiende bedrijven om tegen een premie uit te breiden.
Lees meer

14.12.2016 - Kamer akkoord met fosfaatrechten

Onder voorwaarde dat (bijna-) grondgebonden bedrijven ontzien worden bij de generieke korting, steunt de Tweede Kamer de fosfaatrechten.
Lees meer

13.12.2016 - Voldoende vermogen, toch failliet

Nu de melkprijs stijgt, lijken de ergste zorgen in de melkveehouderij voorlopig voorbij. Toch valt het woord 'faillissement' steeds vaker.
Lees meer

12.12.2016 - Korten op fosfaatrechten op drie manieren

Tegelijk met de invoering van fosfaatrechten voor melkveebedrijven in 2018 wordt een zogenoemde generieke korting toegepast. Voor welke bedrijven geldt deze korting en op welke wijze worden melkveehouders zonder onbenutte fosfaatruimte in 2015 gekort?
Lees meer

09.12.2016 - Tweede Kamer gepikeerd over optreden Van Dam

Kamerleden van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP zijn gepikeerd over het optreden van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) over de staatssteunkwestie. Dat blijkt uit de negen pagina's vragen die de partijen hebben gesteld over de staatssteunkwestie.
Lees meer

09.12.2016 - Fosfaatrecht geen 4.000 tot 5.000 euro waard

Fosfaatrechten zijn straks geen 4.000 tot 5.000 euro per koe waard. Banken willen fosfaatrechten kort financieren. Dat betekent een aflossingstermijn van 5 tot 7 jaar. Daar past een waarde van ongeveer 1.500 euro eerder bij.
Lees meer

08.12.2016 - Rabo: grondgebonden bedrijven dupe van bankregels

Grondgebonden akkerbouw en de melkveehouderij worden de dupe van doorvoering van nieuwe bankenregels. Directeur Food & Agri Ruud Huirne van de Rabobank roept Europarlementariërs op maximale invloed aan te wenden, om banken meer vrijheid te geven in de kredietverlening.
Lees meer

08.12.2016 - Overzicht belangrijkste aanpassingen fosfaatrechtenwet

Dinsdag stemde de Tweede Kamer over de wet grondgebondenheid melkveehouderij (die nog door de toenmalige staatssecretaris Dijksma was opgesteld) en de fosfaatrechtenwet van de huidige staatssecretaris, Martijn van Dam. Melkvee.nl zet de belangrijkste aanpassingen nog een keer op een rij.
Lees meer

07.12.2016 - Kamer akkoord met fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in 2018.
Lees meer

05.12.2016 - Ruim helft heeft geen opvolger

De bedrijfsopvolgingscijfers van CBS blijken minder dramatisch dan gedacht. Zo is het percentage opvolgers hoger dan tien jaar geleden.
Lees meer

02.12.2016 - Fosfaatrechten: grondgebonden bedrijf ontzien

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten. De wet wordt wel aangepast zodat grondgebonden bedrijven en bedrijven met een klein fosfaatoverschot worden ontzien bij de generieke korting die in 2018 wordt doorgevoerd.
Lees meer

30.11.2016 - Fosfaatplan zuivelsector ontziet niet-groeiers

De zuivelsector zal melkveebedrijven die niet of nauwelijks zijn gegroeid, zoveel mogelijk ontzien bij de maatregelen om de fosfaatproductie te verminderen.
Lees meer

25.11.2016 - Van Dam blijft vaag over inzet in Brussel

Staatssecretaris van Dam weigert de Tweede Kamer precies te vertellen met wie hij persoonlijk in Brussel heeft gesproken om de derogatie voor Nederland te behouden.
Lees meer

24.11.2016 - Recensie Ans Post over proefschrift Kavelruil, Europees Tijdschrift Agrarisch Recht

De recensie van Ans Post over het proefschrift Kavelruil is internationaal gegaan. U kunt deze vinden in het Europees Tijdschrift over Agrarisch Recht.
Lees meer

21.11.2016 - Grond kopen is voor steeds minder boeren weggelegd

Grond kopen is voor steeds minder boeren weggelegd. Ze willen wel, maar krijgen de financiering niet rond. Verdere prijsdaling wordt verwacht.
Lees meer

21.11.2016 - Gemiddeld 10 koeien inleveren per bedrijf

Op basis van het vandaag afgesproken fosfaatreductieplan zal elk melkveebedrijf gemiddeld 10 tot 11 koeien moeten inleveren, zo rekent voorzitter Kees Romijn (foto) van de LTO-vakgroep Melkveehouderij voor.
Lees meer

18.11.2016 - Maatregelenpakket fosfaatreductie bekend

Het maatregelenpakket waarmee in 2017 onder het fosfaatplafond moet worden gekomen, is bekendgemaakt. Het voorziet in een fosfaatdaling van in totaal 8,2 miljoen kilo. Daarvan wordt naar verwachting 1,7 miljoen kilo via het voerspoor bereikt, 2,5 miljoen via een stoppersregeling en 4 miljoen via een zuivelplan.
Lees meer

17.11.2016 - Van Dam: principeakkoord over fosfaatvermindering

Er is een principeakkoord over het totaalpakket voor de vermindering van de fosfaatproductie in de melkveehouderij in 2017. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) na een urenlang overleg met vertegenwoordigers van de zuivelsector.
Lees meer

15.11.2016 - Geen akkoord is beter dan een slecht akkoord

Pachters en verpachters komen niet tot een nieuw pachtakkoord waar beide partijen mee uit de voeten kunnen. Een gesprek met Piet van der Eijk van de Bond van Landpachters.
Lees meer

11.11.2016 - Uitstel fosfaatrechten door verschil in visies

Langzaam worden steeds meer details bekend over het fosfaatrechtenstelsel. Verschil van inzicht tussen Nederland en Brussel veroorzaakte uitstel.
Lees meer

09.11.2016 - Alle ballen op de koplopers sector

Alleen steun voor de 30% koplopers in duurzame veehouderij en nationaal regisseur verduurzaming moeten de duurzaamheidsslag vlot trekken.
Lees meer

04.11.2016 - Van Dam werkt aan plan voor behoud derogatie

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) en LTO-voorzitter vakgroep melkveehouderij Kees Romijn hopen dat er eind volgend week op een speciale derogatietop een eerste plan ligt om de derogatie te behouden. Daarbij zullen het ministerie van EZ, LTO Nederland, de zuivelsector en andere belanghebbenden moeten samenwerken.
Lees meer

02.11.2016 - Negatief marktsentiment aanleiding om te werken aan zichtbaarheid

Het marktsentiment in de veehouderij is momenteel vrij negatief. Sommige bedrijven besluiten om deelname aan een beurs daarom te laten schieten. Voor anderen is zo'n dipje een goed moment om een stand bij de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg in te richten. ''Juist nu werken aan zichtbaarheid''.
Lees meer

02.11.2016 - Verlies derogatie komt op 480.000 melkkoeien

Of Nederland de derogatie verliest of behoudt, de melkveehouderij betaalt een prijs. Behoud kost pakweg 175.000 runderen om onder het fosfaatplafond te blijven. Verlies komt neer op de productie van 480.000 melkkoeien en dan ook nog een 'sneeuwbaleffect'.
Lees meer

01.11.2016 - Noodzaak dringt door tot sector

De melkveehouderij is ervan doordrongen dat het zelf weer onder het fosfaatplafond moet komen. De sector heeft daardoor maar weinig harde maatregelen tot zijn beschikking.
Lees meer

31.10.2016 - Sector heeft duurzame roerganger nodig

Een nationaal regisseur moet de leiding krijgen over de verduurzaming van de veehouderij. Voorlopers in de sector moeten daarnaast worden bevoordeeld bij het verdelen van subsidies en leningen. De verduurzaming van de veehouder moet door deze ingrepen een flinke duw in de rug krijgen.
Lees meer

27.10.2016 - Worsteling voor vermindering fosfaat

Derogatie behouden vereist minder fosfaatproductie in 2017. Verkenning van acht opties leert dat dit een bijna onmogelijke opgave is.
Lees meer

27.10.2016 - Schrappen van beursdag hoeft niet

Het aantal intensieve veehouders daalt. Dat heeft ook zijn weerslag op beursbezoek. Dit jaar wordt voor de twintigste keer de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) gehouden in Hardenberg. In een vrijwel ongewijzigde formule met als steekwoorden: gezellig, relatiebeheer, eten en drinken. Wat vinden standhouders?
Lees meer

26.10.2016 - Nu actie vereist voor derogatie

Sectorbreed klinkt de roep om snel met ingrepen te komen die ervoor zorgen dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. Zuivelsector én overheid moeten daarbij de regie in handen nemen.
Lees meer

25.10.2016 - Waarschuwing na fosfaatrechten debacle

„Wat te doen nu de sector op zijn kop staat en niemand meer weet waar hij of zij aan toe is? Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Geef alleen geld uit als dat echt nodig is, bezuinig op jongvee en voer ‘minder efficiënte’ koeien sneller af”, zo is de aanbeveling van Niek Groot Wassink werkzaam bij DLV Advies. „Daarentegen is het hoog tijd dat we niet meer over ons heel laten lopen, het tij moet keren.”
Lees meer

25.10.2016 - Sector moet verantwoordelijkheid nemen, ook de veevoerindustrie

De hele sector moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook de veevoerindustrie, nu voor Nederland de derogatie op het spel staat als de veehouderij niet onder het fosfaatplafond komt.
Lees meer

24.10.2016 - Melkveesector is zelf weer aan zet

De afwijzing van het stelsel van fosfaatrechten is een schok voor de Nederlandse melkveehouderij. De overheid slaagt er zo niet in om de fosfaatproductie onder het plafond te brengen. Volgens staatssecretaris Martijn van Dam moeten de boeren het nu zelf oplossen. Maar drie jaar geleden is de sector daar ook niet in geslaagd.
Lees meer

24.10.2016 - De derogatie is nu ver weg

Door het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel staat de derogatie op het spel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de sector nu zelf aan zet is om in 2017 weer onder het fosfaatplafond te komen.
Lees meer

24.10.2016 - 'Verraste' Van Dam onder vuur

Kamerleden en LTO Nederland zijn verbolgen over het uitstel met een jaar van het fosfaatrechtenstelsel.
Lees meer

19.10.2016 - Invoering fosfaatrechten uitgesteld naar 1 januari 2018

Door een Brussels 'nee' is invoering van de fosfaatrechten een jaar uitgesteld. De derogatie is onzeker. De veehouderij is in rep en roer.
Lees meer

19.10.2016 - Column Pieter Jan Thibaudier (melkveehouder) over uitstel fosfaatrechten

De fosfaatrechten worden met een jaar uitgesteld en de derogatie staat op de helling.
Lees meer

19.10.2016 - Gevaarlijke chaos door uitstel fosfaatrechten

Staatssecretaris Van Dam heeft kennelijk verzuimd tijdig in Brussel te checken of de invoering van het fosfaatrechtenstelsel wel strookt met Europese regels.
Lees meer

18.10.2016 - Fosfaatwet onder vuur van juristen

De Fosfaatwet rammelt, stelt advocate Jacoline Kroon. Kritiek van de RvS werd genegeerd. Beperkte knelgevallenregeling is juridisch niet houdbaar.
Lees meer

18.10.2016 - Bond van Landpachters wil snel oplossing pachtdiscussie

De Bond van Landpachters (BLHB) wil dat staatssecretaris Martijn van Dam hun eerdere plan over herziening van het pachtstelsel direct gaat invoeren. Een brief met deze strekking ligt op de deurmat van Van Dam. Van Dam heeft eerder al aangegeven een bemiddelaar aan te wijzen om de pachtdiscussie weer vlot te trekken. Wie het wordt, is nog niet bekend.
Lees meer

17.10.2016 - Onderzoek Hogeschool Windesheim naar familiekant van bedrijfsovername

De familie Waterink doet mee aan het onderzoek van Hogeschool Windesheim naar de familiekant van bedrijfsovername. 'Door het onderzoek praten we op gezette tijden met elkaar over wat bedrijfsovername betekent in het gezin', zegt Albert Waterink.
Lees meer

17.10.2016 - Brief Staatssecretaris aan Tweede Kamer inzake wijziging Meststoffenwet

Martijn van Dam, Staatssecretaris van Economische Zaken, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer om toelichting te geven bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.
Lees meer

17.10.2016 - Invoering fosfaatrechten jaar uitgesteld

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel wordt met een jaar uitgesteld, naar 2018. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij is genoodzaakt het wetsvoorstel fosfaatrechten aan te passen, omdat het huidige voorstel niet voldoet aan de Europese eisen voor staatssteun.
Lees meer

14.10.2016 - Fosfaatrecht doet iedereen pijn

Staatssecretaris Van Dam houdt de knelgevallenregeling en de compensatie grondgebonden bedrijven beperkt om de generieke korting zo laag mogelijk te houden.
Lees meer

14.10.2016 - Fosfaatrechten een jaar uitgesteld

De invoering van de fosfaatrechten wordt met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2018. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam donderdag in een brief aan de tweede kamer.
Lees meer

13.10.2016 - Het boerenbedrijf is een way of life

'Als agri-notaris ben je zowel een specialist als een generalist', vindt bestuurslid Govert Jan Hoogenboom van de Vereniging voor Agrarische Specialisten in het Notariaat (VASN).
Lees meer

11.10.2016 - Stivas en Kadaster partners

Stivas en het Kadaster gaan nauw samenwerken bij projecten voor agrarische structuurverbetering. Beide organisaties tekenen hiervoor deze maand een samenwerkingsovereenkomst.
Lees meer

03.10.2016 - Wegwijs in woud van mestregels

Een grote veedichtheid, intensief grondgebruik en aanscherping van milieueisen hebben het Nederlandse mestbeleid doen uitdijen tot een ongekende berg regels.
Lees meer

03.10.2016 - Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: Tweede Kamer aan zet

Bij brief van 8 september heeft staatssecretaris Van Dam het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer is druk doende met de voorbereiding van de inhoudelijke behandeling en heeft de schriftelijke voorbereidingsronde al afgerond.
Lees meer

03.10.2016 - Kamer komt met suggesties over fosfaatrechten

De Tweede Kamer is met een schriftelijke vragenronde officieel begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten.
Lees meer

27.09.2016 - Profileren wordt steeds belangrijker - interview met Ans Post in BMN Vakbond

Ans Post (bestuurslid VASN) is geïnterviewd door de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN Vakbond).
Lees meer

27.09.2016 - Generieke korting wetsvoorstel Fosfaatrechten slechts een onzekerheid

De inhoud van het wetsvoorstel Fosfaatrechten voor melkvee is bijna 2 weken oud. Ultieme duidelijkheid is er voorlopig nog niet over de fosfaatrechten voor melkvee. Dat vanaf 1 januari 2017 de wet van kracht wordt lijkt vrij zeker. Er is veel te doen over de generieke korting.
Lees meer

26.09.2016 - Einde gezinsbedrijf is in zicht

Het verhaal van José Bongen-Hartemink uit Heelweg vorige week om het melkveebedrijf te verkopen sloeg in als een bom. Zij en haar echtgenoot zagen geen perspectief meer. Begrijpelijk gezien wat er de laatste jaren op de sector is afgekomen.
Lees meer

26.09.2016 - Melkveehouderij in de rats over fosfaatrechten

Melkveehouders zijn geschrokken van het wetsvoorstel fosfaatrechten. Mede hierdoor verwachten Rabobank en LTO een golf van bedrijfsbeëindigingen.
Lees meer

10.08.2016 - De nieuwe groeimethode

De grondgebondenheidseis drijft melkveehouders en akkerbouwers in elkaars armen. Vergaande samenwerking levert winst voor beiden op.
Lees meer

10.08.2016 - Veehouders vinden de rem niet

De AMvB grondgebonden groei melkveehouderij zou dit jaar al een eerste rem zetten op het aantal dieren. Toch kwamen er in het eerste kwartaal nog 12.000 koeien bij.
Lees meer

09.08.2016 - Pachtpartijen nog eens om tafel

Alle partijen die eerder betrokken waren bij gesprekken over vernieuwing van het pachtstelsel, gaan opnieuw met elkaar om tafel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil dat er een breedgedragen akkoord komt.
Lees meer

29.06.2016 - Obligatoire rechten niet vervallen door titelzuiverende werking van ruilverkaveling

V heeft in 2001 een perceel grond overgedragen aan K. In de betreffende leveringsakte is onder meer een vergoedingsregeling inclusief kettingbeding en boeteclausule ten gunste van V opgenomen voor het geval in de toekomst specie wordt gewonnen uit het perceel. Thans stelt V voor de Rechtbank dat K de boete is verschuldigd omdat K het perceel heeft overgedragen aan een derde zonder in de leveringsakte het speciebeding en kettingbeding op te nemen. Als verweer voert K onder meer aan dat het perceel in 2006 is betrokken bij een ruilverkaveling zodat door de titelzuiverende werking het kettingbeding is vervallen.
Lees meer

13.06.2016 - Melkveehouders ontvangen dit najaar overzicht fosfaatrechten

Dit najaar ontvangen alle melkveehouders van RVO.nl een overzicht met het aantal toegekende fosfaatrechten. Het wetsvoorstel fosfaatrechten ligt voor advies bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het behandeld door de Tweede Kamer, tegelijk met het wetsvoorstel Grondgebonden groei.
Lees meer

13.06.2016 - Vrij ondernemerschap van boeren wankelt

Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Het woord valt geregeld tijdens het vraaggesprek met Jan Jacob van Dijk, Gelders provinciebestuurder en verantwoordelijk voor vitaal platteland (natuur, landbouw), recreatie en toerisme en energietransitie. Boeren zijn nodig om aan de Europese duurzaamheidsdoelen in 2020 te voldoen, meent Van Dijk. Een nieuw Gelders duurzaam landbouwbeleid - het Plussenbeleid - ligt daarom ter goedkeuring bij de Gelderse Staten. Als het aan Van Dijk ligt, gaat per 2017 het nieuwe veehouderijbeleid in.
Lees meer

07.06.2016 - Boer moet meer doen voor subsidie

Staatssecretaris Martijn van Dam wil het Europees landbouwbeleid meer richten op innovatie en maatschappelijke diensten.
Lees meer

06.06.2016 - Grond kwijt zonder het te weten

Grondeigenaren moeten na invoering van de Omgevingswet in 2018 op hun hoede zijn. De grond kan dan zonder rechterlijke toetsing onteigend worden als niet op tijd bezwaar is gemaakt.
Lees meer

06.06.2016 - Forse stijging pachtnormen in 2016

De pachtprijs stijgt fors in melkveegebieden en gebieden met zetmeelbedrijven. Alleen in de IJsselmeerpolders en Zuidwest Nederland daalt de pachtprijs.
Lees meer

31.05.2016 - VASN op de Land- en Tuinbouwbeurs in Zelhem

VASN is vertegenwoordigd op de Land- en Tuinbouwbeurs in Zelhem op 31 mei, 1 juni en 2 juni 2016. Op deze beurs wordt aan agrarisch ondernemers duidelijk gemaakt dat er agrarisch specialisten zijn in het notariaat en dat het belangrijk is om naar een dergelijke specialist te gaan. Dit zorgt voor meer bekendheid van VASN bij (agrarisch) ondernemers.
Lees meer

13.05.2016 - Impasse in pachtersland

Prijsregulering of niet? Daarover gaapt een kloof tussen pachters en verpachters. Gevolg: voorlopig geen nieuw pachtbeleid, terwijl dat wel nodig is.
Lees meer

11.05.2016 - Pacht: Den Haag aan zet

Het ministerie gaat de resultaten van het 'Akkoord van Spelderholt' bestuderen. "We hopen wel dat alle partijen alsnog aan boord komen'', laat een woordvoerder van staatssecretaris Martijn van Dam weten.
Lees meer

11.05.2016 - Regeling voor knelgevallen wringt al

Gedupeerde melkveehouders krijgen compensatie bij de toekenning van fosfaatrechten. Maar waar haalt Van Dam de benodigde kilo's fosfaat vandaan?
Lees meer

10.05.2016 - Eindakkoord over pachtrecht

Belangenorganisaties van pachters en verpachters hebben een eindakkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht. Daarmee kan het vorig jaar vastgelopen Akkoord van Spelderholt toch als een compleet pakket worden voorgelegd aan de politiek.
Lees meer

10.05.2016 - Pachtorganisaties blokkeren nieuw Akkoord van Spelderholt

Bond van Landpachters en NAJK zijn het niet eens met herziening pachtstelsel.
Lees meer

26.04.2016 - Meldpunt grondverlies heeft effect

De AMvB grondgebonden groei melkveehouderij gaat uiteindelijk over in een wet. Deze week is er een wijziging op het wetsvoorstel voor de AMvB naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer

26.04.2016 - Geen afroming fosfaatrecht bij overdracht in familie

Afroming van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht in de familie lijkt van de baan. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil dat opnemen in het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten voor melkvee.
Lees meer

25.04.2016 - Geen afroming fosfaatrechten

Staatssecretaris Martijn van Dam gaat weinig wijzigen aan zijn wetsvoorstel voor melkveefosfaatrechten dat voor de zomer naar de kamer gaat.
Lees meer

22.04.2016 - Nieuw pachtakkoord: LTO voor, NAJK tegen

Belangenorganisaties van pachters en verpachters hebben vrijdag alsnog een akkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht. LTO behoort bij de ondertekenaars van het eindakkoord. BLHB (Bond van Landpachters en eigen grondgebruikers) en het NAJK stemden tegen.
Lees meer

21.04.2016 - Mogelijk geen afroming bij grondgebonden bedrijven

Staatssecretaris Van Dam zet erop in dat grondgebonden bedrijven netto geen fosfaatrechten hoeven af te romen. Dat vertelde hij donderdag tijdens het melkveedebat aan de Tweede Kamer.
Lees meer

20.04.2016 - Vragen en antwoorden over fosfaatrechten

WAT is de impact van fosfaatrechten voor mijn bedrijf? Dat was de insteek van het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders op 24 maart. Tijdens deze studiebijeenkomst konden deelnemers live vragen stellen en kregen ze antwoord van medewerkers van LTO, Accon Avm en Farmel.
Lees meer

19.04.2016 - We moeten de problemen nú aanpakken

Een voortrekkersrol heeft Rabobank-directeur Ruud Huirne in twee toonzettende veehouderijcommissies. ''We moeten de problemen nú aanpakken.''
Lees meer

12.04.2016 - Fors meer mengvoer rundvee

De groei in het aantal melkkoeien in 2015 als gevolg van de afschaffing van het melkquotum heeft ook de mengvoederbranche geen windeieren gelegd. De afzet van varkensvoer daalde licht, terwijl de afzet van pluimveevoer stabiel bleef.
Lees meer

12.04.2016 - LTO: opkoop rechten voorbarig

De opbloeiende handel in varkensrechten en fosfaatrechten voor melkvee is 'voorbarig', stelt voorzitter Kees Romijn van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.
Lees meer

12.04.2016 - Het fosfaatrechten-prijzencircus vliegt uit de bocht

De inkt van de fosfaatbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is nog maar amper droog of de handelaren schreeuwen van de daken dat de eerste rechten al zijn verkocht, merkt adviseur Gerard Willems van ZLTO: 'Het prijzencircus is begonnen.'
Lees meer

11.04.2016 - Melkveehouders kijken alweer vooruit

Terwijl de gevolgen van de fosfaatrechten voor de individuele ondernemer groot kunnen zijn, kijken veel melkveehouders alweer vooruit. Dat bleek deze week ook tijdens de eerste bijeenkomsten van ZLTO over dit onderwerp. Volgende week starten die van LLTB.
Lees meer

08.04.2016 - Redelijk draagvlak voor fosfaatrecht onder Nederlandse melkveehouders

Er lijkt onder de Nederlandse melkveehouders een redelijk draagvlak te bestaan voor de invoering van fosfaatrechten. Net iets meer dan de helft staat niet uitgesproken negatief tegenover de komst van de fosfaatrechten. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant onder ruim 1.300 melkveehouders.
Lees meer

08.04.2016 - Fors meer kosten als derogatie wegvalt

Geen derogatie vanaf 2018? Dan stijgen de mestafzetkosten met € 116 miljoen en kan 20 procent minder vee gehouden worden. Dat becijferde LEI Wageningen UR.
Lees meer

31.03.2016 - Nieuwe stallen staan straks halfleeg

Na afschaffing van het melkquotum, vorig jaar april, investeerden veel boeren in een grotere of nieuwe stal voor extra melkkoeien. Nu blijkt echter dat de melkveesector te veel mest produceert. Dat betekent dat de melkveestapel moet inkrimpen en de stallen straks halfleeg staan.
Lees meer

23.03.2016 - VVD: Komst fosfaatrecht is nodig

„Een moeilijke keuze, die kan rekenen op onze steun. Het is goed dat er nu duidelijkheid is.” Dat zegt VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders in een reactie op de brief die staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer over de invulling van fosfaatrechten.
Lees meer

23.03.2016 - Volgens Rechtbank was bij de verkrijging al sprake van een agrarische onderneming

X heeft in februari 2012 een perceel weiland in erfpacht verkregen. Hierbij is een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15.1.q WBR maar volgens de inspecteur geldt de vrijstelling niet omdat X ten tijde van de verkrijging nog geen onderneming exploiteerde. X staat pas sinds 2014 ingeschreven in het handelsregister terwijl X in de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2012 geen winst of verlies heeft vermeld.
Lees meer

22.03.2016 - Het areaal reguliere pacht krimpt

Het areaal geliberaliseerde pacht, waar geen prijstoets geldt, is in 2015 met 30 procent gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS.
Lees meer

22.03.2016 - Subsidieregeling voor jonge landbouwers

Voor de Jonge Landbouwersregeling kan tot 15 april 2016 subsidie worden aangevraagd.
Lees meer

21.03.2016 - SNM en NMV stapten uit onderhandelingen fosfaat

Stichting Natuur en Milieu (SNM) stapte donderdag op uit het overleg met de regiegroep en staatssecretaris Van Dam over fosfaatrechten. De Nederlandse melkveehoudersvakbond NMV was helemaal niet bij het overleg aanwezig.
Lees meer

18.03.2016 - KringloopWijzer roept nog vele vragen op onder melkveehouders

Het werken met de KringloopWijzer is voor veel melkveehouders nog geen gemeengoed.
Lees meer

17.03.2016 - Samenvoeging Wet natuurbescherming

De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden samengevoegd in de nieuwe Wet natuurbescherming.
Lees meer

16.03.2016 - Fosfaatrecht hakt erin op melkveebedrijf

Door fosfaatrechten moet de melkveestapel mogelijk 160.000 koeien krimpen.
Lees meer

15.03.2016 - CDA: Invoering fosfaatrecht gaat pijn doen

De invoering van fosfaatrechten gaat pijn doen op familiebedrijven in de melkveehouderij. Dat verwacht CDA-woordvoerder Landbouw Jaco Geurts.
Lees meer

15.03.2016 - LTO: Fosfaatplan treft gemiddeld bedrijf het hardst

Iedere melkveehouder voelt zich benadeeld, maar de gemiddelde veehouder zal het meest geraakt worden in het voorgestelde fosfaatrechtenstelsel. Zo stelt melkveehouderijvoorman Kees Romijn van LTO Nederland.
Lees meer

14.03.2016 - SGP stemt tegen huidige voorstel fosfaatrechten

De SGP is erg kritisch over het plan van fosfaatrechten zoals staatssecretaris Van Dam het voorstelt. Volgens de partij zullen melkveehouders de dupe worden van dit plan doordat iedereen, of ze nu gegroeid zijn of niet, voor een deel fosfaatrechten moet inleveren.
Lees meer

14.03.2016 - Fosfaatrechten: de tien belangrijkste punten

Staatssecretaris Van Dam verschafte gisteren meer duidelijkheid over het fosfaatrechtenstelsel.
Lees meer

11.03.2016 - Wiegersma: laatste overleg show voor de bühne

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was donderdag niet aanwezig bij het laatste overleg tussen staatssecretaris Van Dam en de regiegroep fosfaatrechten. „Wij hadden ons punt al gemaakt in eerdere overleggen. Dit laatste overleg ging nergens meer om en was een show voor de bühne”, aldus voorzitter Harm Wiegersma.
Lees meer

10.03.2016 - Grondig: grote winst voor grondgebonden boeren

Grondgebonden bedrijven worden in het fosfaatrechtenstelsel niet generiek gekort. Dat is volgens Diana Saaman, voorzitter van het Netwerk Grondig, een grote winst.
Lees meer

09.03.2016 - Voorstel BLHB legt liberale pacht aan banden

De BLHB, de Bond van Landpachters, komt met een nieuw voorstel over pachtwetgeving. Ze wil dat de regering met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de prijzen van geliberaliseerde pacht aan banden legt. ''Dit is de oplossing voor de problematiek van kortlopende pachtovereenkomsten'', stelt voorzitter Piet van der Eijk.
Lees meer

09.03.2016 - Fosfaatrecht gaat in 2017 van kracht

Donderdag 3 maart 2016 maakte staatssecretaris Van Dam zijn plannen bekend voor het per 1 januari 2017 in te voeren stelsel van fosfaatrechten.
Lees meer

09.03.2016 - Het mes gaat in de melkveestapel

De melkveestapel moet kleiner. Dat is de belangrijkste conclusie uit het plan van staatssecretaris Martijn van Dam voor invoering van fosfaatrechten.
Lees meer

09.03.2016 - Het actualiseren van modellen is een prioriteit

Het agrarisch recht is een bijzondere tak van sport. Van notarissen in het buitengebied wordt daarom verwacht dat ze niet alleen affiniteit hebben met de agrarische praktijk, maar ook op de hoogte zijn van de laatste relevante juridische ontwikkelingen. De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) steunt haar leden hierin door ze onder meer te voorzien van nieuwe en geactualiseerde modellen.
Lees meer

09.03.2016 - Opeens weet je het: je wordt bioboer

Honderden Nederlandse melkveehouders willen maar wat graag overstappen naar de productie van biologische melk. Biologische zuivel is niet aan te slepen. Dat tekort levert aantrekkelijke prijzen op, terwijl de prijs voor gewone melk juist keldert. Maar bioboer word je niet van de ene op de andere dag.
Lees meer

08.03.2016 - Duidelijkheid over invulling van het fosfaatrechtenstelsel

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in.
Lees meer

08.03.2016 - Fosfaatrechten zijn een historische fout

Hoe heeft het zo ver kunnen komen met de fosfaatrechten? Als aanleiding wordt genoemd het beteugelen van de groei in de melkveehouderij.
Lees meer

08.03.2016 - Fosfaatrechten zijn productiebeperkend voor de melkveesector

Fosfaatrechten zijn productiebeperkend voor de melkveesector en zetten de Nederlandse concurrentiepositie onder druk. Toch zouden melkveehouders een voorbeeld kunnen nemen aan varkenshouders door efficiënter te voeren en zo beter op hun fosfaatproductie te sturen.
Lees meer

07.03.2016 - Meningsverschillen over de fiscale afwikkeling van de handel in betalingsrechten

De Belastingdienst en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zijn het niet eens over de manier waarop de betalingsrechten uit het GLB moeten worden verwerkt in de administratie van agrarische ondernemers. De VLB wil dat de waardevermindering sneller verloopt.
Lees meer

07.03.2016 - Stroperige wet remt de verkoop van boerderijen

De verkoop van agrarische gebouwen en bedrijfswoningen komt nog moeilijk op gang. Obstakels zijn de langdurige procedures, moeizame financiering en de Wet plattelandswoningen.
Lees meer

04.03.2016 - Fosfaatrechten, eindelijk kan de handel beginnen

Na acht maanden weet de melkveehouderij eindelijk hoe de fosfaatrechten ingevuld gaan worden. Een ingrijpend, maar noodzakelijk compromis noemen de belangenbehartigers in de sector het. Natuur en Milieu is er minder blij mee.
Lees meer

04.03.2016 - Melkveestapel moet met 4 tot 8% krimpen

De melkveestapel wordt generiek gekort met 4 tot 8%, afhankelijk van de omgang van de veestapel op 1 juli 2017. De inkrimping van de melkveestapel moet per 1 januari 2018 plaatsvinden. Melkveehouders krijgen per 2017 fosfaatrechten, die verhandelbaar worden. De peildatum hierbij is 2 juli 2015.
Lees meer

04.03.2016 - De onrust onder melkveehouders groeit

De voortdurende onzekerheid over fosfaatrechten legt melkveehouders lam. Dat zeggen de LTO-voorzitters. Deze week overlegt staatssecretaris Van Dam opnieuw met de sectorpartijen over de fosfaatrechten.
Lees meer

04.03.2016 - Gemiddelde melkveebedrijf moet steuntje in de rug krijgen door fosfaatrechtenstelsel

Via het fosfaatrechtenstelsel moet volgens staatssecretaris Van Dam het 'gemiddelde' melkveebedrijf een steuntje in de rug krijgen.
Lees meer

03.03.2016 - Zo ziet het fosfaatrechtenstelsel er vanaf 2017 uit

Het fosfaatrechtenstelsel voor de Nederlandse melkveehouderij gaat per 1 januari 2017 in. Bij de handel in fosfaatrechten komt bij elke transactie 10 procent van de overgedragen rechten te vervallen. Het uiteindelijke afroompercentage - die op 1 juli 2017 wordt vastgesteld - komt op bedrijfsniveau gemiddeld op 4 tot maximaal 8 procent te liggen. Grondgebonden bedrijven worden zo veel als mogelijk ontzien.
Lees meer

02.03.2016 - Het aantal verkopen van agrarisch vastgoed stagneert

Het aantal verkopen van agrarisch vastgoed stagneert, ondanks de vraag. Vorig jaar zijn er minder melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verkocht dan in 2014. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2015 van Makelaarsvereniging NVM, vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed.
Lees meer

01.03.2016 - Fosfaatrechten, waar blijven ze?

Wanneer komt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) met zijn voorstel voor fosfaatrechten in de melkveehouderij? Half februari was beloofd, maar dat lukte niet. Wat is er aan de hand?
Lees meer

25.02.2016 - De TLV organiseert studie- en netwerkdag op 20 april 2016 in Voorthuizen

De Themadag Landelijk Vastgoed (TLV) is een jaarlijkse studie- en netwerkdag die wordt georganiseerd door NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed, VastgoedPRO en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), drie beroepsverenigingen van landelijk vastgoedadviseurs.
Lees meer

18.02.2016 - Succes door eigen inbreng in inzicht; Stevig rolt kavelruilmethode meer uit

De Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (Stevig) werkte in 2015 aan zes kavelruilprojecten in de provincie. Het concept krijgt steeds meer voeten aan de grond in onder andere Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland.
Lees meer

18.02.2016 - Hoog tijd om eens geld te verdienen

Waarmee verdienen Nederlandse boeren en tuinders in 2030 de kost? Daarvoor is 'een omslag in denken nodig'. Een visie, niet verwoord in een dik rapport, maar van boeren en tuinders zelf. Die ook beklijft, zodat zij echt stappen kunnen zetten.
Lees meer

17.02.2016 - Zelfs de koe wordt gekoppeld aan het internet

Gewoon een goede melkveehouder zijn is niet meer voldoende. Het loslaten van het melkquotum en de dalende prijzen voor het Nederlandse kalfsvlees maken dat de boer 'slimmer moet worden' dan zijn concurrent. Hij moet nauwgezet de gezondheid, de vruchtbaarheid en het afwijkend gedrag van de koe in de gaten houden. En dus worden koeien gekoppeld aan het internet, voorspelt het Rathenau Instituut in het rapport Digitalisering van dieren, dat maandag is uitgekomen. Dit heet smart farming, oftewel slim boeren, waarbij data worden verzameld die een boer alleen nooit bij elkaar kan krijgen.
Lees meer

17.02.2016 - Agri notarissen verwachten een moeizaam 2016

Voor de agrarisch gespecialiseerde notarissen was 2015 eindelijk weer eens een beter jaar. Voornamelijk dankzij het afschaffen van het melkquotum. 2016 ziet er -net als in de jaren ervoor- echter weer moeizaam uit.
Lees meer

17.02.2016 - Nieuwe jaar begint met lastenverlichting

Op de valreep van het oude jaar is het Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Hier de wijzigingen die boer en tuinder het meest zullen raken.
Lees meer

15.02.2016 - Weer geen akkoord regiegroep fosfaatrechten

De regiegroep die zich buigt over de invulling van fosfaatrechten voor de melkveehouderij is opnieuw niet tot een akkoord gekomen.
Lees meer

15.02.2016 - Het maatschapsaandeel van langstlevende zou gesteld moeten worden op liquidatiewaarde

Het maatschapsaandeel van de langstlevende persoon zou gesteld moeten worden op de liquidatiewaarde.
Lees meer

15.02.2016 - Geen agrarische waarde bij vaststelling niet-opeisbare vordering van kind

Er is geen agrarische waarde bij vaststelling niet-opeisbare vordering van uw kind.
Lees meer

13.02.2016 - Melkveehouders schreeuwen om duidelijkheid

De voortdurende onzekerheid over de fosfaatrechten legt iedere melkveehouder lam. De roep om duidelijkheid zwelt aan. Dat zeggen de LTO-regiovoorzitters van de drie grootste melkveeprovincies. 'De onrust onder melkveehouders groeit.'
Lees meer

12.02.2016 - Fosfaat standpunten van alle partijen op tafel

De spanning over fosfaatrechten neemt toe. NZO, NAJK en LTO lijken op onderdelen lijnrecht tegenover de staatssecretaris en andere partijen in de regiegroep te staan.
Lees meer

11.02.2016 - Ruilgrond is smeerolie voor succesvolle verkaveling

Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland werkte in 2015 aan zes landinrichtingsprojecten. Voorzitter Peter Schrijver kijkt tevreden terug, maar heeft nog wel wat verbeterpunten voor nieuwe projecten.
Lees meer

11.02.2016 - Snel duidelijkheid over fosfaatrecht

De pluimveehouderij vindt dat het niet verplicht is om maatregelen te nemen nu hij net als de melkveesector door het fosfaatplafond schoot.
Lees meer

11.02.2016 - Veehouders aan de slag met KringloopWijzer

Dit jaar moeten alle melkveehouders verplicht aan de slag met de KringloopWijzer. Er gaan geluiden op om ook akkerbouwers deel te laten nemen.
Lees meer

10.02.2016 - Met passen en meten grond ruilen

Met passen en meten grond ruilen. Perceelsregister geeft overzicht.
Lees meer

10.02.2016 - Boer wordt beloond voor aanleveren minder melk

Amper tien maanden na het vaarwel van het melkquotum klagen onder andere voederbedrijven dat steeds meer klanten hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
Lees meer

08.02.2016 - Transacties in de landbouw komen moeilijk tot stand

Nadat deze week LEI Wageningen UR en Kadaster berichtten over een stijging van de grondprijs, signaleren ook de NVM agrarisch makelaars stabiele tot licht stijgende grondprijzen. Toch waren er minder transacties dan in 2014.
Lees meer

02.12.2015 - Uitspraak over hoevepacht

Lees hier een uitspraak van het Hof Leeuwarden-Arnhem over het al dan niet bestaan van hoevepacht bij een combinatie van een recht van opstal en een pachtovereenkomst uit het Weekblad voor Agrarisch Recht van oktober 2015
Lees meer

02.12.2015 - Verhuur van varkensrechten is mogelijk

Is verhuur van varkensrechten mogelijk?
Lees meer

15.10.2015 - Dijksma wil al in 2016 fosfaatrechten

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil fosfaatrechten voor melkvee in 2016 invoeren.
Lees meer

14.10.2015 - Nieuwe wet grondgebondenheid

Met de invoering van grondgebonden groei voor melkvee wordt de stapel regels groter. De fosfaatrechten komen daar nog bovenop.
Lees meer

07.10.2015 - Fosfaatrechten om groei melkveehouderij te begrenzen

Er komt een nieuw systeem om de toename van de hoeveelheid fosfaat van melkvee te begrenzen. Fosfaat is een bestanddeel van mest. Voor elk melkveebedrijf zal een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat worden vastgesteld. Die vastgestelde fosfaatproductie zal in de vorm van fosfaatrechten aan het betreffende bedrijf worden toegekend. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken donderdag 2 juli 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer

07.10.2015 - Herwaardering van landbouwgronden door middel van stelselwijziging: de finale

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge raad arrest gewezen in een zaak betreffende de vraag of het is toegestaan om voor landbouwcultuurgronden fiscaal een waarderingsstelsel te voeren waarbij de grond niet op kostprijs wordt gewaardeerd, maar jaarlijks wordt gewaardeerd op de actuele waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming.
Lees meer

07.10.2015 - Pachtakkoord Spelderholt geklapt

In de Boerderij van 8 september 2015 stond een artikel over het pachtakkoord Spelderholt dat op het laatste moment geklapt is. Hiermee is een unieke kans om pachters en verpachters op één lijn te krijgen verleden tijd.
Lees meer

12.08.2015 - Modelovereenkomst los land en agrarisch bedrijf

De VASN, NVM, NVR, Vastgoedpro en VBO Makelijk hebben in een unieke samenwerking een tweetal modellen ontwikkeld.
Lees meer

12.08.2015 - Artikel VASN over kavelruil in Notariaat Magazine

In het Notariaat Magazine van juli/augustus 2015 is een artikel verschenen over de rol van de notaris in het kavelruil proces. Het artikel is geschreven door bestuurslid Ans Post en Jeroen Rheinfeld.
Lees meer

01.07.2015 - Opiniestuk Kavelruil in Boerderij Vandaag

In Boerderij Vandaag is op 29 mei 2015 een artikel verschenen van de hand van bestuurslid Ans Post. U treft het artikel hier.
Lees meer

04.06.2015 - Laat een maatschaps- of firmacontract controleren bij de agri-notaris

Laat een maatschaps- of firmacontract controleren bij de agri-notaris
Lees meer

13.05.2015 - VASN in het nieuws

De afgelopen weken was de VASN met enige regelmaat in het nieuws. Op hun website en in hun dagblad Boerderij werd aandacht besteed aan de grondmarkt waarbij voorzitter van de VASN Joost Verploegen werd geciteerd. Het volledige artikel treft u hier. In het tijdschrift Boerderij werd hetzelfde artikel uitgebreider geplaatst. Dat artikel treft u hier aan.
Lees meer

21.04.2015 - Legaat van verpachte grond was sterker dan voorkeursrecht van pachter

De moeder van X is overleden. Tot haar nalatenschap behoort onder meer verpachte grond die aan X is gelegateerd. In verband met afgifte van het legaat hebben de erfgenamen de grondkamer verzocht om vast te stellen dat sprake is van een ernstige reden als bedoeld in artikel 7:380 lid 2 BW waardoor het voorkeursrecht van de pachter mag worden genegeerd. In hoger beroep wordt het verzoek van de erfgenamen toegewezen.
Lees meer

15.04.2015 - Nieuwe bestuursleden benoemd

Twee nieuwe bestuursleden VASN Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2015 hebben de leden afscheid genomen van bestuursleden Hans Jansen en Aad Overtoom.
Lees meer

01.04.2015 - Inschrijving Inleiding Agrarisch recht van start

Op 19 mei 2015 vindt de cursus Inleiding Agrarisch recht plaats. Meer informatie treft u hier.
Lees meer

01.04.2015 - Melkquotum afgeschaft

Vanaf vandaag is het melkquotum afgeschaft.
Lees meer

17.03.2015 - Asbest daken verboden in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt.
Lees meer

19.02.2015 - Volgens Rechtbank viel lease van melkquotum ook onder meerwaardeclausule

Onlangs heeft een Rechtbank geoordeeld dat ook lease van melkquotum hier valt onder ‘overdracht’ ook al heeft dit een tijdelijk karakter.
Lees meer

08.01.2015 - Kritiek op bijzonder beheer groeit

Bedrijven er financieel weer bovenop helpen is volgens banken de taak van de afdeling Bijzonder Beheer. Maar boeren wantrouwen deze 'helpende hand'.
Lees meer

08.01.2015 - Samenwerking vader en zoon wringt

Samenwerking tussen vader en zoon vraagt aandacht.
Lees meer

30.12.2014 - Gegevens checken voor betalingsrechten

Voor nieuwe GLB-betalingsrechten komen meer bedrijven in aanmerking dan nu.
Lees meer

29.12.2014 - Nieuw pachtstelsel geen gelopen race

Pachters en verpachters zijn het eens over nieuwe pachtvormen. Dat geldt niet voor het overgangsrecht; een hele kluif voor Dijksma.
Lees meer

22.12.2014 - Wet Verantwoorde Groei melkveehouderij

Op 12 november 2014 heeft staatssecretaris Dijksma een wetsvoorstel voor Wet Verantwoorde Groei melkveehouderij ingediend.
Lees meer

Share