VASN Beroepsopleiding

Het agrarische recht wordt steeds ingewikkelder, niet alleen voor de agrariër zelf, maar ook voor diens adviseur. Aan de notariële dienstverlening in het agrarische recht worden steeds hogere eisen gesteld. Om die reden is de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) opgericht.

De VASN heeft ten doel het bevorderen van een kwalitatief goede notariële beroepsuitoefening op notariskantoren op het gebied van agrarisch recht. Het lidmaatschap staat open voor (kandidaat-)notarissen, klerken en onder voorwaarden ook voor notariële medewerkers, die de Beroepsopleiding tot Agrarisch Specialist hebben gevolgd. Degenen die lid willen worden maar nog niet de Beroepsopleiding hebben gevolgd, kunnen zich als aspirant-lid aanmelden.

De Beroepsopleiding beoogt een algemeen inleidende scholing voor (kandidaat-)notarissen en gediplomeerde klerken en (onder voorwaarden) notariële medewerkers te zijn die zich wensen te verdiepen in het agrarisch recht. De Beroepsopleiding is een gezamenlijk initiatief van de KNB en de VASN. Tevens is de cursus geschikt als opfriscursus voor VASN-leden. Voor deze specialistische groep deelnemers is het cursusniveau basis te noemen. Meer informatie treft u hier.

De te behandelen onderwerpen zijn afgestemd op de huidige stand van zaken in het agrarisch recht en er wordt gestreefd naar een praktijkgerichte opzet. Door het maken van een huiswerkopdracht kan de opgedane kennis actief worden toegepast. U ontvangt een certificaat na het behalen van de casusopdracht en het volledig volgen van alle cursusdata. De Beroepsopleiding omvat o.a. de volgende onderdelen:
* Pacht;
* Productierechten;
* Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg);
* Plattelandswoning;
* Natuurschoonwet (landgoederen);
* Wilg en kavelruil;
* Huwelijksvermogensrecht en bedrijfsoverdracht in de landbouw;
* Agrarisch fiscaal recht

Pacht
Het pachtrecht regelt de verhouding tussen pachter en verpachter. Aan de orde komen onder meer: de pachtovereenkomst, rechten en verplichtingen, toetsing, verlenging en opzegging, in de plaatsstelling en voorkeursrecht. De bijzondere overeenkomsten worden eveneens behandeld. Recente ontwikkelingen worden uiteraard meegenomen.

Productierechten
In dit onderdeel wordt het marktordeningsrecht en de daaruit voortvloeiende bijzondere vermogensrechten behandeld: quota en bedrijfstoeslagrechten. Aandacht wordt onder andere besteed aan de overdracht van deze rechten en de relatie met grond.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)
Een kort overzicht en behandeling van met name de vrijstellingsbepaling van artikel 10.

Plattelandswoning
De problematiek rond de agrarische bedrijfswoning is te onderscheiden in illegale bewoning door burgers en belemmerde ontwikkeling van agrarische ondernemingen. Het wetsvoorstel inzake de 'plattelandswoning' wordt toegelicht en de verschillende facetten van de problemen en mogelijke oplossingen worden besproken.

Natuurschoonwet (landgoederen)
Met name de fiscale aspecten van natuurschoon (landgoederen) worden behandeld.

Wilg en kavelruil
U zult o.a. praktische informatie ontvangen over de Wet Inrichting Landelijk Gebied, de inhoud en opzet van kavelruil, de overeenkomst en het ruilschema en de vrijstelling overdrachtsbelasting.

Huwelijksvermogen en bedrijfsoverdracht in de landbouw
Bedrijfsoverdracht in al zijn facetten, waaronder het vennootschapsrecht en registergoederenrecht. Er wordt ook aandacht besteed aan huwelijksvoorwaarden voor agrarisch ondernemers.

Agrarisch fiscaal recht
Ons belastingrecht kent vele onderdelen, welke specifieke agrarische elementen bevatten. Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de meest relevante vrijstellingen uit overdrachtsbelasting, op omzetbelasting en op inkomstenbelasting (ondernemerschap, landbouwvrijstelling). Ook zullen enkele onderdelen worden besproken betreffende de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet en op enige fiscaalrechtelijke testamentaire aspecten.

Docenten
Mr. J. Rheinfeld
Werkzaam bij Countus Accountants & Adviseurs, tevens universitair docent agrarisch recht bij Universiteit Nijmegen.
Mr. J. Boele
Werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs te Leeuwarden.
Mr. J.A.G. Jansen
Werkzaam bij Van der Reijt & Reijenga Netwerk Notarissen.
Mr. P.J.G. Goumans
Werkzaam bij Hekkelman Advocaten N.V.
Mr. dr. H.R. Bruggink
Werkzaam bij Bruggink & Van der Velde Advocaten te Utrecht.

Voor niet-juristen is het vooraf volgen van de cursus Inleiding Agrarisch Recht verplicht, om zodoende op voldoende niveau de Beroepsopleiding te beginnen en goed te kunnen volgen.


Dag 1:    7 maart 2017 - Inleiding Agrarisch Recht (verplicht onderdeel van de Beroepsopleiding)
Dag 2:  14 maart 2017 - Bedrijfsoverdracht
Dag 3:  21 maart 2017 - Vervolg Bedrijfsoverdracht, Productierechten, Kavelruil, IB, BTW, Vpb
Dag 4:  28 maart 2017 - Pacht
Dag 5:      4 april 2017 - WVG, NSW en Plattelandswoning
Dag 6:     11 april 2017 - WBR en Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De datum voor het mondelinge examen van de Beroepsopleiding volgt nog (4 weken na de Beroepsopleiding)!

Share